Controling w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Ekonomia

Cena:10.80

Niniejsza praca zespołowa zmierza do przedstawienia zasadniczych instrumentów i metod controllingu wykorzystywanych lub mogących być wykorzystanymi w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Stąd też praca ta posiada charakter monografii poświęconej wybranym problemom controllingu przedsiębiorstwa. Praca składa się z dziewięciu opracowań naukowych, powstałych w różnych ośrodkach i środowiskach akademickich pod wpływem potrzeby dalszego rozwoju nauki i praktyki stosowania controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Książka ta jest adresowana do szerokiego kręgu menedżerów, kierujących określonymi funkcjami zarządzania i obszarami działania przedsiębiorstwa oraz studentów poznających problemy ekonomiki i zarządzania tymi jednostkami.

Ilość stron - 143