Polityka Kulturalna Unii Europejskiej

Unia Europejska

Ten produkt jest obecnie niedostępny

Ten produkt jest obecnie niedostępny


Europa stanowi niezwykłą mozaikę kultur, stąd też ciągle wzrastające zainteresowanie polityką kulturalną znalazło uznanie wśród decydentów, którzy doceniają jej wielką rolę w procesie integracji państw w ramach Unii Europejskiej. Zagadnienia te znalazły również swoje odbicie w publikacji pana Kazimierza Walucha. Pozycja ta wyczerpująco omawia początki integracji, które związane były z ekonomią, czego dowodem są pierwsze traktaty, których treści regulowały europejskie stosunki gospodarcze w określonych dziedzinach. Znajdują się tu także pierwsze raporty na temat kulturalnych działań wspólnoty, jak również pierwszy ramowy program komisji europejskiej dla kultury. Ponadto przedstawiony i omówiony został jeden z ważniejszych traktatów, jakim jest traktat z Maastricht. Publikacja ta została uzupełniona o niezbędne informacje o programach kulturalnych Unii Europejskiej, a także o program KULTURA 2000, który nabiera szczególnej wartości. Zawarte w nim priorytety w dużej mierze wytyczają od dawna program komisji europejskiej dla kultury.

Ilość stron – 167